เสียงสว่างนำทาง : เทคนิคการใช้เสียงสะท้อนเพื่อช่วยเหลือคนตาบอด

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตา ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการรับรู้สภาพแวดล้อม